Seuran säännöt

HOLLOLAN URHEILIJAT -46 ry   SÄÄNNÖT (18.11.2020)

1 §         Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen nimi on Hollolan Urheilijat -46 ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Hollola.

Yhdistys on perustettu joulukuun 28. päivänä 1946 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

Seuran toiminta-alueena on Päijät-Häme.

2 §         Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan sekä kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 §         Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
  • kilpailutoimintaa
  • koulutustoimintaa
  • valmennus-, ohjaus- ja harjoitustoimintaa
  • nuorisotoimintaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • kunto- ja terveysliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
 2. Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.
 3. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan ja urheilun kehittämiseen ja sille tarpeellisten olosuhteiden hoitamiseen ja luomiseen.
 4. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintaansa seura tukee:

Ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia, pitämällä ravitsemisliikettä yhdessä toimipaikassa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura voi kerätä varoja myös muilla tavoin ja hankkia toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §         Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää seuran johtokunnan kokous. Lisäksi seura voi olla alueensa etujärjestön jäsen ja jaostot voivat olla lajiliittojensa jäseniä.

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

5 §         Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön ja seuran juniorijäseneksi alle 18-vuotiaan henkilön, joka sitoutuu maksamaan jäsenmaksunsa ja noudattamaan seuran ja lajiliittojen sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä ja seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan esityksestä ja seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Seuran ainaisjäsen on henkilö, joka on maksanut seuran ainaisjäsenmaksun. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

Seura pitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.

6 §         Seurasta eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tekee siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §         Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta

 Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kahden vuoden jäsenmaksut maksamatta.

8 §         Jäsenten erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

 • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä,
 • niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • urheilun eettisiä periaatteita
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Seuran jäsentä tai seuran toiminnassa mukana olevaa kirjallisesti näihin sääntöihin sitoutuvaa voidaan rangaista.

Rangaistavaa on:

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • syyllistyminen dopingrikkomukseen
 • toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
 • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
 • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
 • lainvastainen mainonta
 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
 • rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
 • lahjonta

 

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

9 §         Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta, juniori- ja ainaisjäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

10 §      Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrittää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta seuran nettisivuilla.

11 §      Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle
 3. a) puheenjohtaja
 4. b) sihteeri
 5. c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 6. d) ääntenlaskijat.
 7. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 9. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
 11. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat yhdistyslain 24 §:n määräysten mukaisesti.
 12. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle
 3. a) puheenjohtaja
 4. b) sihteeri
 5. c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 6. d) ääntenlaskijat.
 7. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 9. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena.
 10. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma, talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.
 11. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysivaltaisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.
 12. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä, joka on vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10).
 13. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet vähentäen tai lisäten johtokunnan jäsenten määrää, siten että 8. kohdassa päätetty jäsenten lukumäärä toteutuu. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat henkilöt. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 14. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja kannatusjäsenmaksujen suuruus.
 15. Valitaan edustajat seuran edustamien jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai valtuutetaan johtokunta suorittamaan valinnat.
 16. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat yhdistyslain 24 §:n määräysten mukaisesti.
 17. Kokouksen päättäminen.

 

12 §      Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun seurakokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellämainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

13 §      Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen tarkastajien tarkistettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti seuraavassa kokouksessa.

14 §      Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

15 §      Seuran hallinto

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä ovat saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 • Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 • Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 • Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 • Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 • Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 • Vastata lajiliittojen sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 • Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
 • Pitää jäsenluetteloa.
 • Hoitaa seuran taloutta.
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.
 • Valita sekä tarvittaessa erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 • Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

16 §      Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17 §      Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimen kirjoittajien on oltava täysivaltaisia.

18 §       Jaostot ja joukkueet

Alaseurat toimivat taloudellisesti itsenäisesti ja saavat järjestää jäsenkilpailuja ja huvitilaisuuksia ilman seuran lupaa.

Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää johtokunta. Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan, mutta seuran johtokunta vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet, joiden rahallinen arvo ylittää 2000 €. Jaoston, joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Johtokunta päättää näiden varojen käytöstä.

19 §      Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 §      Seuran purkaminen

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

21 §      Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 §       Yhdistyslaki

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

23 §      Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Ampumahiihto

Suunnistus

Hiihto

Soutu

Menoa ja sykettä vuodesta -46